Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Integritetspolicy

På Carlenskogs arbetar vi för att ni ska känna er trygga att lämna era personuppgifter till Carlenskogs. Därför har vi vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda era personuppgifter. Läs vår integritetspolicy för att få mer information om hur vi hanterar era personuppgifter.

Då Carlenskogs Byggvaruhus AB sedan 1 februari 2018 ingår i koncernen Fellessons Byggnadsvaror AB, omfattas Carlenskogs av Fellessons integritetspolicy. Fellessons Byggnadsvaror AB (nedan kallat Fellessons) har som en följd av rådande lagstiftning sammanställt denna policy. Fellessons respekterar individers integritet och i syfte att åstadkomma ett starkt skydd för de personuppgifter Fellessons behandlar har denna policy antagits. 

Fellessons delas upp i fyra olika verksamhetsområden samt ett dotterbolag, samtliga
omfattas av Fellessons integritetspolicy:

 • Fellessons Bygghandel (nedan bygghandel)
 • Fellessons Timber Products (nedan timber)
 • Fellessons Industrifärg (nedan industrifärg)
 • Fellessons Butiksinredningar & Snickeri (nedan butik & snickeri)
 • Carlenskogs Byggvaruhus AB (nedan Carlenskogs) 


Definition av personuppgift & behandling av personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. Det kan t. ex vara namn, identifikationsnummer, bilder och ljudupptagningar. Det kan även vara krypterade uppgifter samt olika typer av elektroniska identiteter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter inkluderar allt som sker med en personuppgift. Oavsett om en åtgärd utförs automatiskt eller manuellt så anses varje åtgärd vara en behandling. Exempel på behandling kan vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att Fellessons ska kunna fullfölja sitt avtal gentemot kund behöver Fellessons behandla vissa typer av personuppgifter. Följande personuppgifter samlar Fellessons in och behandlar:

 • Identifikationsnummer som t. ex organisationsnummer eller personnummer
 • Namn
 • Fakturaadress samt leveransadress
 • Kontaktuppgifter som t. ex telefonnummer och epost
 • Uppgifter om dina köp (faktura)
 • Information om vilka av erbjudanden, varor eller event som varit intressanta för kund.
 • Information om kunders användning och beteende på Fellessons hemsida.


När behandlar vi personuppgifter?

För att en kund eller leverantör ska kunna köpa och sälja varor och tjänster till och från Fellessons måste Fellessons samla in och behandla personuppgifter om kunden eller leverantören. Det kan t. ex ske när kund besöker Fellessons hemsidor, ansöker om konto, utnyttjar Fellessons tjänster eller på annat sätt kontaktar Fellessons. Den information som Fellessons samlar in från kund eller leverantör vid köp eller försäljning krävs för att kund eller leverantör skall kunna ingå avtal med Fellessons samt för att Fellessons ska kunna uppfylla avtalet gentemot kund eller leverantör. 


Varför behandlar vi personuppgifter?

Fellessons behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Fellessons personuppgifter i syfte att: 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot kund så som genomförande av köp, avisera leverans av varor, leverera varor, fakturering mm.
 • För att göra det möjligt för Fellessons att ge kund en allmän kundvård och kundservice, som t. ex för att besvara frågor och rätta eventuella felaktigheter.
 • För att ge information om Fellessons tjänster och varor per post, epost, sms/mms samt telefon.
 • För att ge relevant information och anpassade erbjudanden i t. ex nyhetsbrev, på webben, via sms mm.
 • För att förbättra kunderbjudandet och således tillhandahålla rätt produkter och tjänster.
 • För att följa rådande lagstiftning som t. ex bokföringslagen m.fl.


Personuppgiftsansvarig

Fellessons är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av Fellessons eller för Fellessons räkning. Det innebär att Fellessons bestämmer anledningen till att personuppgifter behandlas samt medlen för hur de behandlas. Vid frågor angående Fellessons behandling av personuppgifterna, vänligen kontakta Fellessons.


Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

Fellessons behandlar alltid personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Större delen av de personuppgifter som behandlas av Fellessons görs för att Fellessons ska kunna fullfölja sin del av avtalet gentemot kund eller leverantör. Fellessons behandlar även personuppgifter kring köp, beteende på hemsida, intresse för specifika produkter eller tjänster mm för att i enlighet med Fellessons åtagande, kunna tillhandahålla rätt produkter och tjänster.

Det finns avseenden där Fellessons har rättsliga förpliktelser att behandla personuppgifter, det handlar t ex om behandling av uppgifter som utförs för att uppfylla rådande lagstiftningskrav, t ex bokföringslagen.

En del av de personuppgifter som Fellessons behandlar grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller t ex den typ av behandling som görs för att kunna skicka erbjudanden, varor och tjänster mm. Fellessons behandlar dock inga känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.


Utlämnande av personuppgifter

Fellessons kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i de fall detta krävs. Det handlar t. ex om parter som tar hand om logistik och andra samarbetspartners. Det kan även handla om leverantörer av hosting, betalnings- och kommunikationstjänster.

Fellessons kan även lämna ut personuppgifter till tredje part när det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Fellessons strävar alltid efter att personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla Fellessons egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Fellessons dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. dela personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Fellessons alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. 


Dina rättigheter enligt rådande dataskyddslagstiftning

I enlighet med vad som följer av rådande dataskyddslagstiftning har man rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlar den egna individen. Man har således rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, att Fellessons ska sluta behandla personuppgifterna samt att få sina personuppgifter raderade. Man har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

Man har även rätt att erhålla information om hur personuppgifterna samlats in om personuppgifterna inte samlats in direkt från individen. Man har även rätt att få information kring den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

I de fall man inte önskar att personuppgifterna lagras för direkt marknadsföring har man alltid rätt att invända mot denna typ av behandling av personuppgifter. Detta görs genom att skicka ett mail till info@fellessons.se. När Fellessons mottagit invändningen kommer Fellessons att upphöra med behandlingen av personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål.

Om man anser att personuppgifterna behandlas i strid med rådande dataskyddslagstiftning har man rätt att när som helst lämna in klagomål till lämplig tillskyddsmydighet.

I de fall man önskar utöva de rättigheter som råder, vänligen kontakta Fellessons genom att skicka ett mail till info@fellessons.se.

Kameraövervakning

I syfte att förebygga och utreda brott kameraövervakar Fellessons anläggningarna. Kameraövervakningen sker även ur ett säkerhetsperspektiv. Frågor kring kameraövervakningen hänvisas till ansvarig hos Fellessons.

Cookies

När du besöker Fellessons webbplats användes cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten medan andra används för att optimera och förbättra upplevelsen.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av personuppgifter eller om du vill veta vilka personuppgifter Fellessons har registrerat om dig kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter.

Fellssons Byggnadsvaror AB
Box 3003
350 33 Växjö

info@fellessons.se 

Kontakt personuppgiftsansvarig hos Fellessons Byggnadsvaror AB

Krister Fälton, vVD